Tư vấn xây dựng Hệ thống Quản lý

1/ Mã dịch vụ: PL-12B

2/ Mục đích: - Kizuna hỗ trợ tư vấn xây dựng các hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn như ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, HACCP và các Tiêu chuẩn thực hành khác.- Kizuna chỉ tư vấn cho việc xây dựng các hệ thống quản lý, không có chức năng chứng nhận, Kizuna sẽ hỗ trợ tìm kiếm và giới thiệu các tổ chức chứng nhận cho các Khách hàng lựa chọn phù hợp.

Tư  vấn xây dựng Hệ thống Quản lý
3/ Chi tiết:

- KIZUNA hỗ trợ tư vấn thực hiện xây dựng các hệ thống quản lý tiêu chuẩn như ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, HACCP và các hệ thống quản lý khác.
- Hỗ trợ tìm kiếm và giới thiệu các tổ chức cấp chứng nhận phù hợp để Khách hàng lựa chọn.

Ghi chú:
- Thời gian triển khai xây dựng từ 3-4 tháng (Không bao gồm thời gian chờ nhận chứng nhận)
- KIZUNA chỉ có chức năng tư vấn & hỗ trợ, và không phải là tổ chức được ủy quyền cấp chứng nhận cho bất kỳ tiêu chuẩn quản lý nào.
- Giá dịch vụ không bao gồm phí đánh giá & cấp chứng nhận cho các tiêu chuẩn quản lý.