Chuyển nhượng hoặc thay đổi phần vốn góp

1/ Mã dịch vụ: PL-04

2/ Mục đích: Chuyển nhượng hoặc thay đổi phần vốn góp

Chuyển nhượng hoặc thay đổi phần vốn góp
3/ Chi tiết:

Chuyển nhượng hoặc thay đổi phần vốn góp
(Bao gồm thay đổi nội dung của IRC & ERC)