Dịch vụ hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp ban đầu

1/ Mã dịch vụ: PL-01

2/ Mục đích: Pháp lý ban đầu(đối với dự án đăng ký thành lập mới và dự án đăng ký mở rộng)

Dịch vụ hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp ban đầu
3/ Chi tiết:

- Đăng ký thực hiện dự án đầu tư (IRC) hoặc Báo cáo thực hiện dự án đầu tư (đối với doanh nghiệp trong nước).
- Đăng ký thành lập doanh nghiệp/chi nhánh/địa điểm kinh doanh của Công ty
- Làm con dấu của Công ty/chi nhánh
- Báo cáo thành lập doanh nghiệp/ chi nhánh trên cổng thông tin điện tử đăng ký doanh nghiệp quốc gia
- Điều chỉnh IRC gồm: Cập nhật địa chỉ; diện tích nhà xưởng và tiến độ thực hiện dự án cho phần xưởng mở rộng;
- Điều chỉnh địa chỉ ERC (theo nhu cầu khách hàng) hoặc đăng ký hoạt động chi nhánh/địa điểm kinh doanh cho phần xưởng mở rộng.