Dịch vụ hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp ban đầu

1/ Mã dịch vụ: PL-01

2/ Mục đích: Pháp lý bắt buộc khi thành lập và triển khai dự án cho doanh nghiệp ban đầu(Thành lập pháp nhân mới)  

Dịch vụ hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp ban đầu
3/ Chi tiết:

'- Đăng ký thực hiện dự án đầu tư (IRC) hoặc Báo cáo thực hiện dự án đầu tư (đối với doanh nghiệp trong nước).
- Đăng ký thành lập doanh nghiệp/chi nhánh/địa điểm kinh doanh của Công ty (ERC)
- Làm con dấu và thông báo hiệu lực mẫu dấu của Công ty
- Báo cáo thành lập doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử đăng ký doanh nghiệp quốc gia
- Đăng ký tài khoản ngân hàng tại Sở KHĐT