Điền thông tin thuê nhà xưởng

Chọn khu nhà xưởng

Khu Kizuna 1 Khu nhà xưởng dịch vụ KIZUNA 1
Khu Kizuna 2 Khu nhà xưởng dịch vụ KIZUNA 2
Khu Kizuna 3 Khu nhà xưởng dịch vụ KIZUNA 3
Khu Kizuna 3 Mở Rộng Khu nhà xưởng dịch vụ KIZUNA 3 Mở Rộng
image
image
Vui lòng điền đầy đủ thông tin.
Mã vùng
Nhu cầu liên hệ
Diện tích xưởng dự tính