Tư vấn các yêu cầu của các Hệ thống quản lý như: ISO, HACCP...

1/ Mã dịch vụ: PL-12A

2/ Mục đích: Kizuna chỉ hỗ trợ khách hàng nắm rõ các yêu cầu của các tiêu chuẩn ISO, HACCP…để có căn cứ xây dựng hệ thống phù hợp với thực tế của Doanh nghiệp.

Tư vấn các yêu cầu của các Hệ thống quản lý như: ISO, HACCP...
3/ Chi tiết:

- Hỗ trợ tư vấn để khách hàng nắm rõ các yêu cầu & quy trình cần thiết, nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn quản lý (ISO, HACCP…)
- Thông tin tư vấn tùy thuộc vào nhu cầu thực tế của Doanh nghiệp.