Đăng ký mã vạch sản phẩm (Barcode)

1/ Mã dịch vụ: PL-11

2/ Mục đích: Đăng ký mã vạch sản phẩm(Barcode)

Đăng ký mã vạch sản phẩm (Barcode)
3/ Chi tiết:

KIZUNA thay mặt khách hàng đăng ký Mã vạch sản phẩm (Barcode) cho khách hàng với các loại sau:

1. Mã doanh nghiệp GS1 loại 7 số (100.000 mã sản phẩm)
2. Mã doanh nghiệp GS1 loại 8 số (10.000 mã sản phẩm)
3. Mã doanh nghiệp GS1 loại 9 số (1.000 mã sản phẩm)
4. Mã doanh nghiệp GS1 loại 10 số (100 mã sản phẩm)

Ghi chú: Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, Khách hàng sẽ nhận mã vạch qua email và có thể dùng code này để in lên nhãn, bao bì. Sau 2 tháng sẽ nhận được giấy chứng nhận mã vạch chính thức.

Phù hợp với quy định của Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ

Chi phí dự tính:

Loại 10 số : 3.500.000VNĐ
Loại 9 số : 4.000.000VNĐ
Loại 8 số : 4.500.000VNĐ
Loại 7 số : 5.500.000VNĐ