Đăng ký cơ sở hoạt động ngành in

1/ Mã dịch vụ: PL-09

2/ Mục đích: Đăng ký cơ sở hoạt động ngành in

Đăng ký cơ sở hoạt động ngành in
3/ Chi tiết:

[Đăng ký cơ sở hoạt động ngành in]
(Thủ tục bắt buộc đối với ngành nghề sản xuất in ấn)
Tư vấn & xin cấp Chứng nhận hoạt động sơ sở ngành in