Thay đổi nội dung Chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) & Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC)

1/ Mã dịch vụ: PL-02

2/ Mục đích: Thay đổi nội dung Chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) & Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC)đầu tư

Thay đổi nội dung Chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) & Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC)
3/ Chi tiết:

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của doanh nghiệp (IRC)