Cho thuê kho tự quản

1/ Mã dịch vụ: HC-09

2/ Mục đích: Giúp khách hàng mở rộng khu vực lưu trữ và bảo quản nguyên vật liệu sản xuất/thành phẩm.  

Cho thuê kho tự quản
3/ Chi tiết:

Góp phần gia tăng diện tích bảo quản hàng hóa, nguyên vật liệu phù hợp với các thời điểm cao điểm hoặc mở rộng kho lưu trữ.

Ghi chú:
- Khách hàng tự quản
- Dịch vụ cho thuê kho ngắn hạn & dài hạn, theo nhu cầu của Khách hàng