Lập Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) - cấp cao nhất

1/ Mã dịch vụ: MT-02

2/ Mục đích: Lập Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) - cấp cao nhất

Lập Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) - cấp cao nhất
3/ Chi tiết:

Trước khi thực hiện sản xuất, doanh nghiệp phải thiết lập & lấy phê duyệt cho Đánh giá tác động môi trường (ĐTM):

KIZUNA thực hiện:
- Hỗ trợ tư vấn các thủ tục, quy trình liên quan đến ĐTM.
- Chuẩn bị hồ sơ đăng ký và các tài liệu cần thiết.
- Thay mặt khách hàng nộp và lấy phê duyệt chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

Ghi chú:
- Đây là thủ tục bắt buộc và cần thực hiện một lần trước khi đi vào sản xuất.
- Sau khi được phê duyệt, nếu khách hàng thay đổi địa chỉ dự án hoặc không bắt đầu hoạt động sản xuất trong vòng 24 tháng thì cần phải đăng ký lại ĐTM.