Lập báo cáo công tác An toàn vệ sinh lao động của doanh nghiệp

1/ Mã dịch vụ: MT-07

2/ Mục đích: Lập báo cáo công tác An toàn vệ sinh lao động của doanh nghiệp

Lập báo cáo công tác An toàn vệ sinh lao động của doanh nghiệp
3/ Chi tiết:

Doanh nghiệp có trách nhiệm tuân thủ luật An toàn vệ sinh lao động, cần chuẩn bị và nộp Báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền

KIZUNA thực hiện:
- Chuẩn bị Báo cáo An toàn và vệ sinh lao động - Dựa trên kết quả của Kiểm tra môi trường làm việc tại doanh nghiệp
- Thay mặt khách hàng nộp và nhận chứng nhận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

Ghi chú: Chưa bao gồm chi phí đo đạc môi trường lao động