Lập bản Kế hoạch bảo vệ môi trường (KHBVMT) cấp huyện/cấp sở

1/ Mã dịch vụ: MT-03

2/ Mục đích: Lập Kế hoạch bảo vệ môi trường (KHBVMT): - Cấp huyện (cấp thấp nhất)- Cấp sở (cấp trung) (Mức độ bảo vệ môi trường dựa trên quy mô và ngành nghề sản xuất - được chỉ định tại Điều 3 của Phụ lục 1, Nghị định số 40/2019 / ND-CP của chính phủ)

Lập bản Kế hoạch bảo vệ môi trường (KHBVMT) cấp huyện/cấp sở
3/ Chi tiết:

Trước khi thực hiện sản xuất, doanh nghiệp phải lập & được phê duyệt KHBVMT:

KIZUNA thực hiện:
- Hỗ trợ tư vấn các thủ tục, quy trình liên quan đến KHBVMT.
- Chuẩn bị hồ sơ đăng ký và các tài liệu cần thiết.
- Thay mặt khách hàng nộp và nhận phê duyệt chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

'Ghi chú:
- Khách hàng chỉ cần tiến hành thủ tục này một lần vào lúc bắt đầu hoạt động. Nếu doanh nghiệp thay đổi địa điểm hay không triển khai thực hiện trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận thì phải thực hiện đăng ký lại.
- KIZUNA sẽ tư vấn thủ tục, chuẩn bị hồ sơ cần thiết, và thay mặt khách hàng đi nộp tại các cơ quan chức năng để được phê duyệt chấp thuận.