Báo cáo thường niên quản lý chất thải nguy hại

1/ Mã dịch vụ: MT-06

2/ Mục đích: Báo cáo thường niên quản lý chất thải nguy hại- 1 lần/năm(Đối với doanh nghiệp sản xuất có chất thải nguy hại> 600kg / năm)

Báo cáo thường niên quản lý chất thải nguy hại
3/ Chi tiết:

Doanh nghiệp sản xuất có phát sinh chất thải nguy hại có nghĩa vụ phải chuẩn bị và nộp báo cáo quản lý chất thải nguy hại cho cơ quan có thẩm quyền hàng năm.

KIZUNA thực hiện:
- Cung cấp tư vấn về các thủ tục cần thiết
- Lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại
- Thay mặt khách hàng nộp và nhận chứng nhận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.