Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

1/ Mã dịch vụ: MT-04

2/ Mục đích: Báo cáo giám sát môi trường định kỳ: - (EPP) Cấp huyện: 1 lần/năm- (EPP) Cấp sở: 2 lần/năm- (EIA) Cấp ĐTM: 4 lần/năm

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ
3/ Chi tiết:

'Doanh nghiệp sản xuất có chất thải nguy hại, có trách nhiệm phải đăng ký/ lập sổ chủ nguồn thải.

KIZUNA thực hiện:
- Hỗ trợ tư vấn các thủ tục & quy trình liên quan.
- Chuẩn bị hồ sơ, báo cáo sổ chủ nguồn thải
- Thay mặt khách hàng nộp và nhận chứng nhận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

Ghi chú:
- Đây là thủ tục bắt buộc và cần được thực hiện một lần trước khi dự án đi vào sản xuất.
- Sau khi được phê duyệt báo cáo lần đầu, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện báo cáo hàng năm.