CÔNG TY DAEGO VINA (CÔNG TY MỚI THÀNH LẬP) - TUYỂN DỤNG: 200 CÔNG NHÂN MAY, THỢ PHỤ

12/05/2022 04:03, Nhà đầu tư tuyển dụng

Thời gian tuyển dụng: 12/05/2022 — 30/06/2022

Mức lương: 6.000.000 — 7.000.000

Số lượng: 200