CÔNG TY AMPHENOL XƯỞNG 3 - TUYỂN DỤNG: **02 NV KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG (QC) **LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

08/11/2023 11:20, Nhà đầu tư tuyển dụng