Thông tin về hạ tầng

1/ Mã dịch vụ: HT-03

2/ Mục đích: Cung cấp file Thông tin chung về hạ tầng, tiện ích xung quanh Kizuna cho các DN hiện hữu trong khu Kizuna . Cung cấp các thông tin cập nhật hạ tầng, tiện ích xung quanh KIZUNA có tác động đến doanh nghiệp

Thông tin về hạ tầng
3/ Chi tiết:

Cung cấp file Thông tin chung về hạ tầng, tiện ích xung quanh KIZUNA cho các DN hiện hữu trong khu KIZUNA .