Thông tin pháp lý

1/ Mã dịch vụ: HT-04

2/ Mục đích: Cung cấp Thông tin các văn bản pháp lý mới liên quan đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu nhà xưởng dịch vụ Kizuna như: Thuế, Đầu tư, Xuất nhập khẩu, Môi trường…thông qua website Kizuna (Chỉ cung cấp các văn bản pháp lý, không tư vấn hoặc giải thích khác)

Thông tin pháp lý
3/ Chi tiết:

Cung cấp thông tin & các văn bản pháp lý được cập nhật liên quan đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu nhà xưởng dịch vụ KIZUNA như: Thuế, Đầu tư, Xuất nhập khẩu, Môi trường…giúp hạn chế rủi ro nếu có thể