Hỗ trợ mở sổ quản lý PCCC

1/ Mã dịch vụ: MT-01

2/ Mục đích: Hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm thời gian khi mở sổ quản lý PCCC

Hỗ trợ mở sổ quản lý PCCC
3/ Chi tiết:

'Hỗ trợ thay mặt khách hàng mở sổ quản lý PCCC và đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

'Ghi chú: Đây là thủ tục bắt buộc cần tiến hành một lần trước khi dự án đi vào hoạt động