Hỗ trợ thực hiện thủ tục kế toán ban đầu

1/ Mã dịch vụ: KT-01

2/ Mục đích: Hỗ trợ thực hiện các thủ tục kế toán ban đâu để doanh nghiệp bước đầu đi vào hoạt động khi chưa có bộ phận chuyên kế toán

Hỗ trợ thực hiện thủ tục kế toán ban đầu
3/ Chi tiết:

Hỗ trợ thực hiện thủ tục kê khai thuế ban đầu và kế toán ban đầu
Khách hàng ủy quyền cho KIZUNA JV thay mặt:

- Kê khai và nộp thuế Môn bài
- Đăng ký hình thức kế toán và phương pháp khấu hao
- Kê khai thuế giá trị gia tăng - biểu mẫu MS01/GTGT
- Đăng ký chữ ký số Doanh nghiệp
(Đơn vị cung cấp VNPT)
- Đăng ký khai và nộp thuế điện tử

Ghi chú:
- Thời hạn hỗ trợ: tối đa 3 tháng kể từ ngày Doanh nghiệp được cấp ERC/Mã Số Thuế
- Đối với việc khai thuế GTGT chỉ thực hiện kê khai với số liệu bằng 0