CN CÔNG TY PLAIGE VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN MAY

29/12/2021 08:56, Nhà đầu tư tuyển dụng

Thời gian tuyển dụng: 29/12/2021 — 31/01/2022