KIZUNA 3 확장 - 서비스 공장 단지

KIZUNA 3 확장 - 서비스 공장 단지

프로젝트 시작시기:

08/2017

인프라:

Đầy đủ & sẵn sàng

총 구역 면적:

13ha

총 공장 면적:

50,000m2

총 공장수:

65

전력 공급:

2 nguồn điện (3 Pha EVN)

최소 임대 면적:

336m2

상수도 공급:

Bởi Công ty Cấp nước Hà Lan

바닥 하중:

2 tấn/m2

T:+84 272 371 6789

지도