CÔNG TY DAEGO VINA (CÔNG TY MỚI THÀNH LẬP) - TUYỂN DỤNG: 200 CÔNG NHÂN MAY, THỢ PHỤ

20/07/2022 11:06, Nhà đầu tư tuyển dụng

Thời gian tuyển dụng: 20/07/2022 — 31/08/2022

Số lượng: 200