뉴스 - 이벤트

[Interview 5] Elle Un Vietnam Ltd., Co.

현재 베트남 진출을 검토중인 일본계 기업들에게 이미 진출 된 기업들의 목소리는 “선구자의 목소리”로 꼭 물어보고 싶은 것이라고 생각합니다. 앞으로 Kizuna  서비스 임대 공장에 입주되어있는 일본계 기업들에게 초점을 맞추어 여러분에게 생생한 목소리를 전달하고 싶습니다.

 

interview-tenant-elleu-viet-nam

다섯 번째는 D6 공장에 4 개사 번째 일본계 입주 기업으로 입주 받았습니다 “Elle Un Vietnam 유한책임회사」입니다. 주식회사 Elle Un (본사 : 사가현 가라 쓰시, 대표 이사 : 다나카 세이고) 베트남 현지 법인으로 2014 년 3 월에 설립, 7 월부터 본격적으로 운영을 시작했습니다. 원래 현지 법인 대표 카와 조 (현재 : 오카다 타카시 씨) 베트남 진출의 계기 조업 개시 후의 이야기를 들었습니다.

KZN:  귀사의 베트남에서의 사업 내용에 대해 자세히 알려주세요.

Mr Takashi Okada: 일본 측은 베트남 측에서도 여성 의류 바느질을 하고 있습니다.

KZN:  해외 진출은 처음인가요?

Mr Takashi Okada: 중국 대련에 21 년 전부터 진출해 현재도 있습니다.

KZN:  타국이 아니라 베트남에 진출하려고 생각하신 이유는 무엇입니까?

Mr Takashi Okada: 포스트 중국이 필요하다고 중국에서 노동 집약적 산업은 어려워졌습니다.

당사의 제품은 생산주기가 짧은 것이 많고, 일본의 거리감을 감안할 때 베트남 또는 필리핀이었습니다. 국민성과 문화 수준을 고려하여 베트남 결정했습니다.

KZN:  진출 검토를 시작할 때부터 공장을 결정 될 때까지 어느 정도의 기간 시찰을 했습니까?

Mr Takashi Okada: 검토 기간은 6 개월정도 되고 시찰 공단은 하노이, 캄보디아, 호치민 총 24 공단정도 봤습니다.

KZN:  키즈나 서비스 임대공장을 선택한 이유는 무엇이었을까요? 관건은 무엇이었습니까?

Mr Takashi Okada:

– 시내 중심으로부터의 거리, 공항에서의 거리, 항구까지의 거리

–  채용 환경의 장점

– 인건비 환경의 장점

– 단지 내 환경의 장점

KZN: 향후 베트남에서 사업에 기대하는 것을 말하자면

Mr Takashi Okada: 향후 기대 … 그러한 여유는 없습니다.

조업 개시 6 개월에서 여전히 적자 체질입니다.

빨리 흑자로 하기 위해서는과 씨름하고 있는 매일입니다.

수익성있게 생긴 후에는 믿고 것은 있습니다 만 ….

KZN:  베트남에서 가동을 시작하고 나서 고생 한 것은 다른 재미있는 에피소드 등이 있으면 말씀해주십시오.

Mr Takashi Okada: 관리자 · 관리자 후보의 의식은 낮으며 목표 · 목적의 인식이 너무 순합니다.

KZN:  현재 베트남 진출을 검토중인 기업들에게 뭔가 메시지 조언을 부탁드립니다.

Mr Takashi Okada: 좋은 통역 (어려운 내용을 엄격하게 통역 해주는 통역)이 절대적으로 필요합니다. 어떤 때 통역이 책임을 피하려고 말했다, 들었다, 그런거 없다라고 합니다. 우선 이런 일이 자주 발생하게 됩니다.

일본인 관리자의 업무 수행 진행되지 않는 상태를 빨리 탈출하기 위해서는 우수한 통역을 고용해야 됩니다.

카와 조에 님, 협조 해 주셔서 감사합니다. 향후 Elle Un베트남 법인의 더욱 더의 성공을 기원하고 Kizuna은 계속 Elle Un베트남을 지원하겠습니다.

www.kizuna.vn

관련 게시물

04/18/2019, 뉴스
Đối thoại DN Nhật...
Vào ngày 30/10 vừa qua, Tỉnh Long An đã tổ chức cuộc họp mặt, đối thoại với DN Nhật Bản đang hoạt động sản...
10/08/2018, 뉴스
Kizuna 서비스 공단의...
지난 9월, Kizuna는 Kizuna 서비스 공단에서 활동하는 기업을 위한 공동 Team Building을 개최하였습니다. 이...
02/28/2019, 뉴스
Chuyển đổi thuê bao...
Theo Bộ Thông Tin & Truyền Thông, các thuê bao di động 11 số đã được chuyển đổi sang 10 số. Các thuê bao di động 10...
04/09/2018, 뉴스
베트남의 기업을...
2011 년 7 월 1 일에 발효된 베트남 식품 안전법 No. 55 / 2010 / QH12 및 해당 법령 및 회람에 따라 식품을 생산하고...
03/20/2019, 뉴스
Tổng kết tình hình...
Trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam là 19,22 tỷ USD, tăng 54,8% so với cùng kỳ năm 2016. Cả...
09/06/2018, 뉴스
Chia tay và hẹn gặp...
SEAPAC là DN sản xuất sản phẩm phục vụ ngành câu cá cho thị trường Mỹ. Đây là DN Hàn Quốc lần đầu tiên đầu...
09/02/2020, 뉴스
Semitec Electronics Việt...
2018년 8월 13일에 롱안성의 인민 위원회에서 주최한 2017-2020년 사업인 “롱안성 기업의 통합과 발전”에 관한...
09/15/2020, 뉴스
Nhà xưởng sản xuất...
Khi chọn lựa nhà xưởng sản xuất thì chi phí sẽ được xem là yếu tố "đủ". Vậy thì vị trí nhà xưởng sẽ...
02/28/2018, 뉴스
베트남 투자 외국...
베트남에 처음으로 투자하는 외국 기업의 경우 투자 절차 및 운영 개시에 필요한 면허에 놀랄 필요가...