뉴스 - 이벤트

Kizuna의 호치민 인근 보안 공장 임대 서비스

롱안은 점점 전국적으로 제일 밀집한 밀도의 공단을 가지고 있습니다. 그러므로 호치민 인근 보안 공장 임대도 나날이 높아지고 있습니다. 그렇지만 어떻게 품질과 신뢰가 있는 소형 임대 공장을 선택할 수 있습니까? 그것을 이해하고 Kizuna는 효과적이고 안정적인 생산 환경을 마련해 주는 공장 임대 조직으로 자랑하고 있습니다.

Kizuna의 호치민 인근 보안 공장 임대 서비스 장점 4가지

1/ Kizuna의 호치민 인근 보안 공장 임대 서비스의 전략적인 위치

공장 위치는 기업의 활동과 발전 과정에 큰 영향을 가지고 있습니다. 이는 호치민 인근 보안 공장 임대가 있을 때 Kizuna의 장점으로 평가 받습니다. Kizuna는 롱안성 껀주억현 떤낌 공단에 본사가 있습니다. 이 위치는 많은 현대적인 편의시설을 가지고 있는 호치민시와 푸미흥도시에 가깝기 때문에 생산 과정을 위한 편리 뿐만 아니라 직원을 위한 거주 문제도 쉽게 해결할 수 있습니다.

 호치민 인근 보안 공장 임대

Kizuna의 호치민 인근 보안 공장 임대 서비스의 전략적인 위치

Kizuna는 롱안성의 각 유관기관으로부터 최우선으로 관심을 받고 있습니다. 지방의 전체 경제를 개발시키기 위해 Kizuna는 많은 우대를 받고 있습니다. 이러한 장점으로 Kizuna는 지역의 중요한 교통 중심지와 편리하게 연결할 수 있습니다. 그리고 Kizuna의 인프라 시스템은 기업을 위한 최적의 서비스를 제공하도록 완성되었습니다.

2/ Kizuna의 호치민 인근 보안 공장 임대 서비스의 최적의 공장 아키텍처

Kizuna의 서비스 공장은 최적의 공장 건축으로  깊은 인상을 받을 수 있습니다.

- Kizuna의 공장 규모는 96m2부터 10.000m2까지로 면적이 매우 다양합니다. 그러므로 기업들은 생산 모형과 최적한 면적을 쉽게 선택할 수 있습니다.

-Kizuna의 공장 지역은 바닥 적재량도 매우 다양하고 3톤까지 달하는 곳도 있습니다.

-자연 채광 시스템은 최상입니다. 이는 더 좋은 근무 조건을 마련하면서도 조명 비용을 절약할 수 있습니다.

-넓적하고 높은 차양 시스템으로 통풍이 잘 될 뿐만 아니라 주차공간으로 사용해도 편리합니다. 모든 것은 어떤 기후 상황에도 기업에게 최적의 화물 운송과 적하 조건을 만들어줍니다.

그러므로 호치민 인근 보안 공장 임대가 있는 기업들은 Kizuna로 방문하여 좋은 서비스를 체험하세요.

3/ Kizuna의 호치민 인근 보안 공장 임대 서비스의 편의 시설과 함께하는 기술 인프라 시스템

호치민 인근 보안 공장 임대가 있다면 Kizuna는 실망 시키지 않을 것입니다. 전기, 수도, 교통 등과 같은 모든 시스템은 각 공장까지 연결되어 있습니다. 그리고 Kizuna는 3차원의 보안 시스템으로 기업의 자산을 엄격히 24/7로 보호해 줍니다. 더불어 기업에게 영향을 줄 수 있는 문제들도 Kizuna는 준비하고 있습니다. 기업이 가장 빠른 시간 내에 대체해야 하는 전기, 수도 등의 예비 시스템도 준비되어 있습니다. 따라서 기업의 활동 진도를 보장할 수 있습니다.

 호치민 인근 보안 공장 임대

Kizuna의 호치민 인근 보안 공장 임대 서비스의 편의 시설과 함께하는 기술 인프라 시스템

4/ Kizuna의 호치민 인근 보안 공장 임대 서비스의 지원 서비스 시스템

언어는 베트남에 진출하기로 할 때 각 외국기업의 제일 큰 장애입니다. Kizuna와 일하면 외국 기업들은 일본어, 한국어, 영어 등의 다양한 언어를 지원함으로 안심할 수 있습니다. 따라서 기업이 베트남 시장을 더 쉽게 접근하고 이해하는 데에 도움이 됩니다. 동시에 Kizuna는 경영등록, 회계 수속 등 법적 절차, 최초 행정 절차 등도 지원합니다. 애로사항 해결과 발전된 생산 환경 마련은 기업에게 Kizuna가 지원하는 목표입니다.

호치민 인근 보안 공장 임대가 있다면 Kizuna는 최고로 신뢰가 있는 협력 조직 중에 하나입니다. Kizuna의 서비스를 사용하면 기업들은 간단한 절차, 저렴한 비용과 함께 경쟁 우위 유지등을 동시에 할 수 있습니다.

관련 게시물

04/18/2019, 뉴스
Đối thoại DN Nhật...
Vào ngày 30/10 vừa qua, Tỉnh Long An đã tổ chức cuộc họp mặt, đối thoại với DN Nhật Bản đang hoạt động sản...
10/08/2018, 뉴스
Kizuna 서비스 공단의...
지난 9월, Kizuna는 Kizuna 서비스 공단에서 활동하는 기업을 위한 공동 Team Building을 개최하였습니다. 이...
02/28/2019, 뉴스
Chuyển đổi thuê bao...
Theo Bộ Thông Tin & Truyền Thông, các thuê bao di động 11 số đã được chuyển đổi sang 10 số. Các thuê bao di động 10...
04/09/2018, 뉴스
베트남의 기업을...
2011 년 7 월 1 일에 발효된 베트남 식품 안전법 No. 55 / 2010 / QH12 및 해당 법령 및 회람에 따라 식품을 생산하고...
03/20/2019, 뉴스
Tổng kết tình hình...
Trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam là 19,22 tỷ USD, tăng 54,8% so với cùng kỳ năm 2016. Cả...
09/06/2018, 뉴스
Chia tay và hẹn gặp...
SEAPAC là DN sản xuất sản phẩm phục vụ ngành câu cá cho thị trường Mỹ. Đây là DN Hàn Quốc lần đầu tiên đầu...
09/02/2020, 뉴스
Semitec Electronics Việt...
2018년 8월 13일에 롱안성의 인민 위원회에서 주최한 2017-2020년 사업인 “롱안성 기업의 통합과 발전”에 관한...
09/15/2020, 뉴스
Nhà xưởng sản xuất...
Khi chọn lựa nhà xưởng sản xuất thì chi phí sẽ được xem là yếu tố "đủ". Vậy thì vị trí nhà xưởng sẽ...
02/28/2018, 뉴스
베트남 투자 외국...
베트남에 처음으로 투자하는 외국 기업의 경우 투자 절차 및 운영 개시에 필요한 면허에 놀랄 필요가...