뉴스 - 이벤트

Kizuna는 Binh Duong 근처에 현대식 시설을 갖춘 창고 단기 임대

Kizuna가 베트남에서 프리패브 창고 단기 임대 서비스의 선구자이다. Kizuna가 효과적인 환경과 비용절감을 제공하는 것이다. 덕분에, 각 기업들이 빠르게 제조활동을 시작할 수 있을 것이다. 그 것불만 아니라 전면적인 지원 서비스와 공유 유틸리티도 제공하는 것이다. 사실, Kizuna의 프리패브 창고 단기 임대은 점점 확보하고 있는 것이다. 현재, Kizuna가 빙즈엉 근처에 있는 현대적인 시설으로 창고 단기 임대임대 제공하고 있다.

Kizuna는 Binh Duong 근처에 현대식 시설을 갖춘 창고 단기 임대

Kizuna창고 단기 임대 시스템이 최적화 한 건축이 있어 기업에 공간을 많이 확보할 수 있을 것이다. 다양한 규모가 있는 창고 단기 임대의 면적이 96m2~10,000m2 이다. 그것불만 아니라 많은 제조의 모형에 적합한 토지의 적재량은 500kg에서 3톤까지가 있다. 창고 단기 임대의 공간은 자연조명으로 통풍이 잘 되어 전기 에니저를 절약할 수 있을 것이다. 창고 단기 임대의 앞에 지붕 시스템을 통해 주차장으로 활용할 수 있으며 전천후 물품 적재/하역할 수 있는 것이다. 또한, 빙즈엉 근처에 있는 Kizuna의 창고 단기 임대임대 구역도 현대적인 디자인 포인트가 있다.

1/ 현대적인 창고 단기 임대이 각 현장으로 전기 공급, 급수, 운송 시스템을 제공  

창고 단기 임대

Kizuna가 빙즈엉 근처에 있는 창고 단기 임대임대 제공하는 것이다. 여기에서 남부의 경제 지역의 명당한 위치에 있다

Kizuna가 빙즈엉 근처에 있는 창고 단기 임대임대 제공하는 것이다. 여기에서 남부의 경제 지역의 명당한 위치에 있다. 해당 지역의 중요한 교통단서와 연결 잘 되어있는 곳이다. Kizuna의 임대공정은 완전한 인프라 시스템으로 공단에 있으며 규정대로 우선한 정책을 받고 있다. 제조를 대응하기 위하여 최고하며 전문적인 지원장비가 가지고 있는 창고 단기 임대인걸 보증할 수 있는 것이다. 구체적으로  표현하면 태양광 발전과 100% 예비 용량인 EVN전원 두개가 제공하는 것이다. 또한, 인프라 시스템과 고속 IT 및 다른 많은 서비스도 제공하는 것이다. 

2/ Kizuna가 빙즈엉 근처에 있는 3계층, 24/7 보안 시스템으로 현대적이며 품질 좋은 창고 단기 임대임대

빙즈엉 근처에 있는 다른 창고 단기 임대처럼, Kizuna가 강장 관심이 있는 조건이 보안이다. 인프라를 보장하는 것의 외에 좋은 창고 단기 임대이 보안도 보증해야 할 것이다. 3계층 보안 시스템이 가지고 있는 Kizuna 창고 단기 임대의 장점이 되는 것이다. 현장의 입구문에 보안 레치를 건설하며 현장과 창고 단기 임대을 둘러 싼 울타리에 카메라 시스템을 설치 등의 현대적이며 안전하며 동기화 된 보안 시스템이 있다. 이것은 Kizuna의 프리패브 창고 단기 임대시스템에 플러스 포인트이다. 

창고 단기 임대

빙즈엉 근처에 있는 다른 창고 단기 임대처럼, Kizuna가 강장 관심이 있는 조건이 보안이다

3/ 깨끗하고 그린 풍경, Bussiness Center 공유 유틸리티와, 공용 매점으로 현대적인 창고 단기 임대   

프리패브 창고 단기 임대 계획하거나 임대 시 각 기업들은 넘어가면 안되는 항목이 바로 공단/경영지역의 풍경이다. 창고 단기 임대내마다, Kizuna가 Business Center구역을 배치하게 되어 있다. 거기에서 매점, 프런트, 생활공간, 화장실 등의 많은 유틸리티를 제공하는 것이다. 또한, 기업에 무료 고속 와이파이와 에어컨 시스템도 제공하는 것이다. 

Kizuna가 빙즈엉 근처에 있는 창고 단기 임대임대구역의 주변풍경에 많이 관심이 가지고 있다. 제조환경은 창고 단기 임대의 주변에 나무 시스템이 가지고 환경친화적이다. 덕분에, 환경도 보호하고 직원들에게 작업효과도 향상시키는 것이다. 

민첩하고 창의적으로 Kizuna의 빙즈엉 근처에 있는 창고 단기 임대임대 시스템이 모든 고객사에게 서빙하며 고객만족을 시킬 것이다.

참조:

롱 안의 가방 공장롱 안의 과자 공장롱 안의 기계 공장롱 안의 말린 과일 공장롱 안의 직물 공장롱 안의 포장 공장롱 안의 화장품 공장롱안 1000m2의 공장롱안 300m2의 공장롱안 5000m2의 공장베트남 철강 구조 공장호치민시 인근 저렴한 공장 임대

관련 게시물

04/18/2019, 뉴스
Đối thoại DN Nhật...
Vào ngày 30/10 vừa qua, Tỉnh Long An đã tổ chức cuộc họp mặt, đối thoại với DN Nhật Bản đang hoạt động sản...
10/08/2018, 뉴스
Kizuna 서비스 공단의...
지난 9월, Kizuna는 Kizuna 서비스 공단에서 활동하는 기업을 위한 공동 Team Building을 개최하였습니다. 이...
02/28/2019, 뉴스
Chuyển đổi thuê bao...
Theo Bộ Thông Tin & Truyền Thông, các thuê bao di động 11 số đã được chuyển đổi sang 10 số. Các thuê bao di động 10...
04/09/2018, 뉴스
베트남의 기업을...
2011 년 7 월 1 일에 발효된 베트남 식품 안전법 No. 55 / 2010 / QH12 및 해당 법령 및 회람에 따라 식품을 생산하고...
03/20/2019, 뉴스
Tổng kết tình hình...
Trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam là 19,22 tỷ USD, tăng 54,8% so với cùng kỳ năm 2016. Cả...
09/06/2018, 뉴스
Chia tay và hẹn gặp...
SEAPAC là DN sản xuất sản phẩm phục vụ ngành câu cá cho thị trường Mỹ. Đây là DN Hàn Quốc lần đầu tiên đầu...
09/02/2020, 뉴스
Semitec Electronics Việt...
2018년 8월 13일에 롱안성의 인민 위원회에서 주최한 2017-2020년 사업인 “롱안성 기업의 통합과 발전”에 관한...
09/15/2020, 뉴스
Nhà xưởng sản xuất...
Khi chọn lựa nhà xưởng sản xuất thì chi phí sẽ được xem là yếu tố "đủ". Vậy thì vị trí nhà xưởng sẽ...
02/28/2018, 뉴스
베트남 투자 외국...
베트남에 처음으로 투자하는 외국 기업의 경우 투자 절차 및 운영 개시에 필요한 면허에 놀랄 필요가...