뉴스 - 이벤트

HnN Viet Company (Revo Coffee)를위한 5S 및 ISO 9001 : 2015 교육

Tri-Wall Vina Pack Co., Ltd, Long An Branch에 대한 5S 교육 세션의 성공에 이어, Kizuna는 7 월 19 일 HnN Viet Nam Company (Revo Coffee 브랜드)에 대해 5S 및 ISO 9001 : 2015 교육 세션을 개최했습니다. 교육 세션은 Kizuna의 품질 관리 및 5S 전문가가 실시했으며 7군의 Revo Coffee 사무실에서 쾌적하고 개방적인 분위기에서 진행되었습니다.

Training 5S for HnN

HnN Viet Nam Company의 모든 직원은 그들이 얻으려는 지식에 매우 관심이 있었으며, 생산 활동 관리에서 ISO 9001 : 2015 표준에 따른 5S 및 품질 관리 시스템의 중요성을 이해하고 고객에게 최상의 서비스를 제공할 것입니다. 세션 전반에 걸쳐 직원들은 유용한 정보를 놓치지 않기 위해 열심히 경청했으며 5S 이론 및 ISO 9001 : 2015 표준을 실제 비즈니스 운영에 적용하는 방법에 관해 많은 흥미로운 질문을 던졌습니다. 새로 설립된 기업인 HnN Viet Nam Company는 완벽한 관리 모델을 구축하고 고객의 요구와 기대를 충족시키기 위해 ISO 9001 : 2015를 개발할 계획입니다.

교육 세션이 끝난 후 HnN Viet Nam Company의 직원들은 자신이 배운 것에 관심과 기쁨을 표했습니다. HnN Viet Nam Company의 영업 이사 인 Mai Ngoc Phuong Ngoc은 이렇게 말했습니다 : “Kizuna가 제공한 5S 및 ISO 9001 : 2015 교육 프로그램의 내용은 매우 흥미롭고 유용했습니다. 모든 사람들은 각 개인의 일상 업무에 적용될 수 있는 소중한 지식을 갖게 되어 기뻤습니다. 또한, 이것은 회사 경영진이 기업 문화를 개발하고 표준화 할 수 있는 기회였습니다. “

HnN Viet Nam Company의 교육 세션은 Kizuna가 주관하는 현지 기업을 대상으로 한 5S 연수 프로그램의 일환입니다. 앞으로 Kizuna는 HnN Viet Nam Company가 Kaizen-5S, ISO 9001 등의 효과적인 관리 모델을 개발하는 데 도움을 줄 것입니다. Kizuna는 투자자가 작업 환경을 개선하고 생산 프로세스에 효율성을 가져올 수 있도록 계속 지원할 것입니다. Kizuna는 항상 “고객이 우리 사업의 중심에 놓여있다”고 믿으며, 고객 만족은 우리의 성공이기 때문입니다.

———–

5S에 대하여 :

5S는 작업 환경 개선을 목적으로 한 관리 접근법으로, 제조 기업 또는 행정 부서에서의 영구 활동 프로그램입니다. 5S는 Seiri (Sort), Seiton (Set in order), Seiso (Shine), Seiketsu (Standardize) 및 Shitsuke (Sustain) 등 다섯 가지 일본어 용어를 나타냅니다.

ISO 9001-2015에 대하여 :

ISO 9001 : 2015는 국제 표준화기구 (International Organization for Standardization)에서 발급한 것으로 전 세계 1 백만 개 이상의 조직에서 사용되고 있습니다. ISO 9001은 조직이 고객에게 품질과 안정적인 서비스와 제품을 제공할 수 있는 능력을 보여줄 수 있게 해줍니다. ISO 9001 : 2015는 2015 년 9 월 15 일 (ISO 9001 : 2008 대체) 이후 조직의 고객 만족도를 높이기 위한 획기적인 변화로 공식적으로 출시되어 적용된 최신 버전이며 지속적인 개발 및 성공의 기반입니다.

By Marketing Department – Kizuna JV Corporation

관련 게시물

, 뉴스
베트남의 기업을...
2011 년 7 월 1 일에 발효된 베트남 식품 안전법 No. 55 / 2010 / QH12 및 해당 법령 및 회람에 따라 식품을 생산하고...
, 뉴스
Tổng kết tình hình...
Trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam là 19,22 tỷ USD, tăng 54,8% so với cùng kỳ năm 2016. Cả...
, 뉴스
Semitec Electronics Việt...
2018년 8월 13일에 롱안성의 인민 위원회에서 주최한 2017-2020년 사업인 “롱안성 기업의 통합과 발전”에 관한...
, 뉴스
베트남 투자 외국...
베트남에 처음으로 투자하는 외국 기업의 경우 투자 절차 및 운영 개시에 필요한 면허에 놀랄 필요가...
, 뉴스
Những quy định về...
Sử dụng mỹ phẩm làm đẹp ngày nay đang trở thành một trong những nhu cầu thiết yếu của phái đẹp. Tuy nhiên, với...
, 뉴스
New policies take effect...
From July 1st under the Enterprise Law No. 68/2014 / QH13, an enterprise can decide the form, quantity and content of their seal and enterprise is...
, 뉴스
Môi trường đầu tư...
Trong nhiều năm qua, Đông Nam Á (ASEAN) được xem như thị trường đầy hứa hẹn cho các nhà đầu tư vì các quốc gia...
, 뉴스
Vấn đề mà các doanh...
Gần đây, ngày càng có nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư vào Việt Nam. Quá trình đầu tư tuy có nhiều thuận...
, 뉴스
[Interview 4] Technopack...
The actual voice from the tenants is very useful and valuable infromation for the companies under consideration of investing in Vietnam. Kizuna...
, 뉴스
Hàn Quốc là đối tác...
Diễn đàn kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc được tổ chức vào ngày 20/04/2018 tại TP.HCM là cơ hội quý báu để cộng...