뉴스 - 이벤트

당신이 소규모 생산 공장 지역을 찾을수 있는 5개 사이트 

본인의 경영 업무의 발전을 위한 베트남 공장 부지를 찾고싶은신가요? 어느곳이 신뢰있는 장소인지 모르시나요? 베트남 공장 부지를 찾는 5개 사이트에 대해 함께 알아봅시다.

당신이 베트남 공장 부지를 찾는 5가지 사이트

1. Muabannhadat.vn 에서 베트남 공장 부지 찾기

Muabannhadat.com 은 고객과 투자자의 연결을 위한 목적으로 만들어졌습니다. 정보를 찾고, 정보를 게시하고, 정보를 퍼뜨리는 모든것은 무료입니다. 만약 투자자에게 직접 전화하는게 불편하면 메모나 이메일을 전화번호와 함께 남길수있습니다. Muabannhadat.vn 에서 베트남 공장 부지를 찾는건 투자자가 능동적으로 연락하도록 당신의 정보를 메모와 함께 남겨놓음으로 매우 편리해집니다. 이것은 매우 유용한 기능이며, 판매자와 구매자, 임대자 사이를 연결해줍니다.

2. Batdongsan.com 에서 베트남 공장 부지 찾기

이것은 꽤 많은 조회수가 있는 부동산에 관한 정보 채널중 하나라고 할수있습니다. 여기서 당신은 전국에서 임대되고있는 많은 베트남 공장 부지를 찾을수 있습니다. 베트남 공장 부지 주인이 등록한 가격, 면적, 위치에 관한 충분한 정보들이 전부 있습니다. 또한 모든 글에는 함께 따라오는 많은 주석이 있습니다. 당신은 사업을 하기위해 적합한 공장을 쉽고 편리하게 선택할수 있습니다. Batdongsan.com 에서 베트남 공장 부지를 찾을때 특별한점은 이 공장 임대 사이트는 당신에게 모든 정보를 알려준다는것입니다. 당신이 편리하게 연락할수 있도록 공장주의 이메일과 전화번호까지 공보되어 있습니다. 그래서 제 3자에게서 발생하는 비용을 피할수있습니다.

또한, Batdongsan.com 에서 베트남 공장 부지를 찾을시 당신은 토지에 관련된 많은 다른 문제들을 찾을수 있습니다. 당신은 임대용 주택, 방 임대 혹은 저렴한 가격의 토지판매,... 와 같은 정보들을 볼수 있습니다. 하지만, 당신은 반드시 잘못되거나 거짓된 정보에 관한 리스크에 대면해야 합니다. 투자주가 사기를 치면 당신은 믿음을 잃을것입니다.. 그래서, 당신은 선택 결정 전에 신중히 조사하고 예방해야 합니다.

3. 123nhadat.net 에서 베트남 공장 부지 찾기

Batdongsan.com에서 베트남 공장 부지를 찾는다면, 123nhadat.net 은 판매/구매, 부동산 임대 서비스에 관해 전문적입니다. Batdongsan.com 에서 베트남 공장 부를 찾으면 지점, 사업, 면적, 가격과 같은 요구에 따라 검색하는 도구가 있습니다.당신은 부동산, 곧 시작할 사업, 재정증권에 대한 소식들을 연속으로 업데이트 하는 123nhadat.net 에서 베트남 공장 부지를 찾기 위해 가장 적합한 기준들을 선택할수 있습니다.

4. Alonhadat.com.vn 에서 베트남 공장 부지 찾기

Alonhadat.com.vn 에서 베트남 공장 부지를 찾는건 공장 임대 뿐만 아니라, 당신이 검색할수 있는 많은 선택들이 있습니다. 당신은 농사지, 농장임대 혹은 장사를 위한 면적 임대를 선택할수 있습니다. 또한, 웹사이트엔 상점 임대, 식당임대와 같은 여러 항목이 있습니다. 많은 정보가 함께하는 Alonhadat.com.vn 에서 베트남 공장 부지를 찾는건 쉽습니다. 그러면, 잠재고객은 원하는것들을 쉽게 찾을수 있습니다. Alonhadat.com.vn 는 또한 설계, 건설과, 토지 구매, 공장 임대,... 에 관해 통합적인 경험이 있습니다.

5. Kizuna.vn - 위신있는 서비스 공장 임대 업체 에서 베트남 공장 부지 찾기

  Kizuna.vn - 위신있는 서비스 공장 임대 업체에서 베트남 공장 부지 찾기

만약 당신이 Kizuna 의 웹사이트에서 베트남 공장 부지를 찾는다면,, Kizuna 는 당신에가 적합한 업체일것 입니다. 공장 임대 서비스 영역에 수년간의 경험이 있는 업체. 당신은 Kizuna 가 가져다주는 임대 공장 품질에 대해 완전하게 안심할수 있습니다. Kizuna 의 첫번째 장점은 고객 친화적 인터페이스가 있는 전문적인 사이트입니다. 좋은 품질의 공장이 함께하는 가치들은 다음을 포함합니다.

- 전략적 위치: 롱안, 호치민 인근, 항구, 공항, 푸미흥 거주지역과 QL 1A, QL 50 주요 도로와 같은 중심 교통지 근처

- 최고의 공장 건축물: 250m2 부터 80.000m2 까지 다양한 면적, 환풍, 편리한 지붕 시스템

- 기술 인프라 시스템과 동기화 공업 구역 편익: 쾌적, 꺠끗, 충분한 전기, 수도설비, 3개의 전력원, 구내식당과 24/7 안전

- 다국어에 유창한 직원과 함께하는 전면 지원 서비스 생태계: 일어, 한국어, 영어,...

최고의 easy in - easy out 정책: 자문, 신속한기업의 공장 임대 지원, 쉬운 공장 규모 확장; 기업이 보증금을 잃지 않고 기간 전에 공장을 청산할수 있도록 도와줍니다.

또한, Kizuna 는 공장 임대 기업 - Kizuna Hub 직통 상호작용 상품을 건설하고 있습니다. 이 상품은 여러 기능을 포함합니다:

- 도서관 - 소식: 시장에 관한 유익한 정보 창고

- E-business matching: 경영 협작 연결

-빠르고 쉬운 공장 임대 계획 수립

위 상품의 3가지 가치와 함께 기업에게 많은 편익을 가져다 줄것이라고 믿습니다. 일반적으로, Kizuna Hub 는 기업의 경영 계획 뿐만 아니라 생산 활동 또한 많은 지원을 할것입니다.

이 위는 가장 좋은 베트남 공장 부지를 찾는 5개 사이트 입니다. 목적에 따라, 당신은 당신이 지향하는 영역에 관한 전문적인 사이트를 선택할수 있습니다. 그러면 당신에게 발생하는 리스크를 줄여주며 정확하게 찾을수 있도록 도와줄것 입니다. 그리고 공장에 관한 가장 새로운 소식들을 업데이트 하기위해 Kizuna.vn 에 접속하는걸 잊지마세요!

 

Kizuna.vn - 위신있는 서비스 공장 단지 임대 업체에서 베트남 공장 부지 찾기

관련 게시물

04/18/2019, 뉴스
Đối thoại DN Nhật...
Vào ngày 30/10 vừa qua, Tỉnh Long An đã tổ chức cuộc họp mặt, đối thoại với DN Nhật Bản đang hoạt động sản...
10/08/2018, 뉴스
Kizuna 서비스 공단의...
지난 9월, Kizuna는 Kizuna 서비스 공단에서 활동하는 기업을 위한 공동 Team Building을 개최하였습니다. 이...
02/28/2019, 뉴스
Chuyển đổi thuê bao...
Theo Bộ Thông Tin & Truyền Thông, các thuê bao di động 11 số đã được chuyển đổi sang 10 số. Các thuê bao di động 10...
04/09/2018, 뉴스
베트남의 기업을...
2011 년 7 월 1 일에 발효된 베트남 식품 안전법 No. 55 / 2010 / QH12 및 해당 법령 및 회람에 따라 식품을 생산하고...
03/20/2019, 뉴스
Tổng kết tình hình...
Trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam là 19,22 tỷ USD, tăng 54,8% so với cùng kỳ năm 2016. Cả...
09/06/2018, 뉴스
Chia tay và hẹn gặp...
SEAPAC là DN sản xuất sản phẩm phục vụ ngành câu cá cho thị trường Mỹ. Đây là DN Hàn Quốc lần đầu tiên đầu...
09/02/2020, 뉴스
Semitec Electronics Việt...
2018년 8월 13일에 롱안성의 인민 위원회에서 주최한 2017-2020년 사업인 “롱안성 기업의 통합과 발전”에 관한...
09/15/2020, 뉴스
Nhà xưởng sản xuất...
Khi chọn lựa nhà xưởng sản xuất thì chi phí sẽ được xem là yếu tố "đủ". Vậy thì vị trí nhà xưởng sẽ...
02/28/2018, 뉴스
베트남 투자 외국...
베트남에 처음으로 투자하는 외국 기업의 경우 투자 절차 및 운영 개시에 필요한 면허에 놀랄 필요가...